แหล่งมรดกโลกในประเทศไทย

worldHeritage

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (State Party of the World Heritage Convention) เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2530 และในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว 5 แห่ง ดังนี้

thai

แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง

  • เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย และเมืองบริวาร  (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns, 1991)

sukhothai_pic3

  • นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  (Historic City of Ayutthaya, 1991)

Resize of File0676

  • แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  (Ban Chiang Archaeological Site, 1992)

flat,550x550,075,f

แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 2 แห่ง

  • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่–ห้วยขาแข้ง  (Thungyai – Huai Kha Khang Wildlife Sanctuaries, 1991)

leop_breeding

  • ผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ (Dong Phayayen – Khao Yai Forest Complex, 2005)

E400E020E320E430E2B0E0D0E480open_zpsb1220759